Vzdělávání

Pedagogové od nás dostanou bezplatně kompletní metodickou podporu, v podobě manuálů, prezentací, obrazových příloh a filmů.

PeaceJam - Vzdělávání
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek

Cílem je rozvíjet u žáků jejich sociálně emoční dovednosti, kritické myšlení, posílit schopnost vyhledávat a ověřovat informace, rozšířit povědomí o nenásilných přístupech při řešení konfliktů.

Programy inspirují žáky na cestě k sebepoznání a respektu k ostatním skrze příběhy ze života laureátů Nobelovy ceny míru. Pomáhají jim při rozvíjení talentu a vlastní individuality, motivují k získávání vědomostí a povzbuzují k nápadům na pozitivní změny v jejich okolí.

Každá lekce dává žákům možnost hloubkově prostudovat témata jako například násilí, chudoba, multikulturní tolerance, řešení konfliktů, schopnost jednotlivce něco změnit.

Zařazením programu PeaceJam do výuky můžete naplňovat mezipředmětovou integraci a řešit mezipředmětové vztahy.

PeaceJam poskytuje nástroje pro naplňování všech klíčových kompetencí dle RVP:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanská
 • Kompetence k podnikavosti

Program je možné využít jako samostatný projekt při naplňování průřezových témat:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

.

PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
Peace Jam - Manuál Junioři

Junioři

1.–5. třída
Dobrodružství s příběhy laureátů Nobelovy ceny míru.

Peace Jam - Manuál Lídři

Lídři

6.–9. třída
Podpora vůdčích schopností a uvědomování si vlastní hodnoty prostřednictvím studia příběhů nositelů Nobelovy ceny míru.

Peace Jam - Manuál Ambasadoři

Ambasadoři

15–18 let
(SŠ a gymnázia)
Laureáti Nobelovy ceny míru inspirují mládež k pozitivní změně.

Peace Jam - Manuál Soucit v akci

Soucit v akci

11–18 let
(II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia)
Budování tolerantních komunit.